Реогепатография
reshenie-ob-utverzhdenii-normativov-rashoda-teplovoj-energii-na-podogrev-1-kubicheskogo-metra-vodi-po-zhilim-domam-ne-oborudovannim-priborami-gruppovogo-ucheta-rashoda-teplovoj-energii.html
reshenie-ob-utverzhdenii-oficialnih-simvolov-municipalnogo-obrazovaniya-gavan.html
1. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/1.DOC
2. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/10.DOC
3. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/100.DOC
4. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/101.DOC
5. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/102.DOC
6. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/103.DOC
7. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/104.DOC
8. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/105.DOC
9. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/107.DOC
10. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/108.DOC
11. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/109.DOC
12. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/11.DOC
13. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/110.DOC
14. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/111.DOC
15. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/112.DOC
16. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/113.DOC
17. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/114.DOC
18. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/115.DOC
19. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/116.DOC
20. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/117.DOC
21. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/118.DOC
22. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/119.DOC
23. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/12.DOC
24. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/120.DOC
25. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/121.DOC
26. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/122.DOC
27. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/123.DOC
28. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/124.DOC
29. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/125.DOC
30. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/126.DOC
31. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/127.DOC
32. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/128.DOC
33. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/129.DOC
34. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/13.DOC
35. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/130.DOC
36. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/131.DOC
37. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/132.DOC
38. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/133.DOC
39. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/134.DOC
40. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/135.DOC
41. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/136.DOC
42. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/137.DOC
43. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/138.DOC
44. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/139.DOC
45. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/14.DOC
46. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/140.DOC
47. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/141.DOC
48. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/142.DOC
49. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/143.DOC
50. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/144.DOC
51. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/145.DOC
52. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/146.DOC
53. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/147.DOC
54. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/148.DOC
55. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/149.DOC
56. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/15.DOC
57. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/150.DOC
58. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/151.DOC
59. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/152.DOC
60. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/153.DOC
61. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/16.DOC
62. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/17.DOC
63. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/18.DOC
64. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/19.DOC
65. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/2.DOC
66. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/20.DOC
67. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/202-203.doc
68. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/204-205.doc
69. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/206-207.doc
70. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/208-207.doc
71. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/21.DOC
72. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/212-213.doc
73. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/22-23 ст.doc
74. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/22.DOC
75. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/23.DOC
76. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/24.DOC
77. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/25.DOC
78. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/26.DOC
79. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/27.DOC
80. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/28.DOC
81. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/29.DOC
82. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/3.DOC
83. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/30.DOC
84. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/31.DOC
85. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/32.DOC
86. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/33.DOC
87. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/34.DOC
88. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/35.DOC
89. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/36.DOC
90. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/37.DOC
91. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/38.DOC
92. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/39.DOC
93. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/4.DOC
94. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/40.DOC
95. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/41.DOC
96. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/42.DOC
97. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/43.DOC
98. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/44.DOC
99. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/45.DOC
100. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/46.DOC
101. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/47.DOC
102. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/48.DOC
103. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/49.DOC
104. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/5.DOC
105. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/50.DOC
106. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/51.DOC
107. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/52.DOC
108. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/53.DOC
109. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/54.DOC
110. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/55.DOC
111. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/56.DOC
112. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/57.DOC
113. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/58.DOC
114. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/59.DOC
115. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/6.DOC
116. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/60.DOC
117. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/61.DOC
118. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/62.DOC
119. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/63.DOC
120. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/64.DOC
121. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/65.DOC
122. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/66.DOC
123. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/67.DOC
124. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/68.DOC
125. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/69.DOC
126. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/7.DOC
127. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/70.DOC
128. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/71.DOC
129. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/72.DOC
130. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/73.DOC
131. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/74.DOC
132. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/75.DOC
133. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/76.DOC
134. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/77.DOC
135. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/78.DOC
136. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/79.DOC
137. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/8.DOC
138. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/80.DOC
139. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/81.DOC
140. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/82.DOC
141. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/83.DOC
142. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/84.DOC
143. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/85.DOC
144. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/86.DOC
145. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/87.DOC
146. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/88.DOC
147. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/89.DOC
148. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/9.DOC
149. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/90.DOC
150. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/91.DOC
151. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/92.DOC
152. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/93.DOC
153. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/94.DOC
154. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/95.DOC
155. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/96.DOC
156. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/97.DOC
157. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/98.DOC
158. /электронный вариант Карабаева ПВБ/New Folder/99.DOC
Узб' кистон Республикаси Олий ва урта махсус таълим вазирлиги тиббиёт институтлари талабала
5- расм. «Ноғора таёқчаси» шаклидаги бармоқ ва соат ойнаси шаклидаги тирнок
Жигар ва ўт йуллари касалликларнни лаборатория ва асбоб-ускуналар ёрдамидд теқшириш
Бузилмайди. Богланган билирубин эса Ван ден Берг рибасида бевосита реакция беради
Бирига нисбатини рефрактометрик, нефелометрик
Туккизил рангда булади, буни кадимда «кардинал тили» деб аташган
Жигарнинг экскретор фаолиятини теқшириш
79- раем. Жигарни пальпация килиш схемаси
Жигар ва ут йуллари касалликларини лаборатория ва асбоб-ускуналар ёрдамида текшириш
Бузилмайди. Богланган билирубин эса Ван ден Берг таж-рибасида бевосита реакция беради
Глобу­линлар- 6,9-10,5%, р-глобулинлар- 7,3-12,5%
5- раем. «Ногора таёкчаси» шаклидаги бармок, ва соат ойнаси шаклидаги тирнок
Холестерин, эркин холестерин ва унинг эфирларининг хамда ёг кислоталарининг микдорини аниклаш мумкин
Жигарнинг экскретор фаолиятини текшириш
А итп/с иип/с
' ' ' ' ' '* ' ' ' I1 \ V чг мп Тг ? '"''' "'
Реогепатография
Олиш, холецистография, холеграфия, холангиография ва ангиографиядир
Буйрак санчиги
Гипоизо-стенурия
Холат уремик комада, мажбурий холат эса паранефритда кузатилади (бемор касал томонида, оёкларини сон ва тиз-за бугимида букиб, корнига босган холда ётади)
84- раем. Буйракни пальпация килиш
Гндаги йул-й л чандиклар; и томир юлдузчалари
Сийдик ажратиш аъзоларини- лаборатория ва тиббий асбоб-ускуналар ёрдамида текшириш усуллари
Ретроград пиелография ёки урографияда
Йулларидаги конкрементлар, усмалар, кисталар аникла-нади. Радиоизотоп текшириш усуллари
Сийдикнинг кимёвий хоссаларини текшириш
Тириш даражаси топилади ва 0,033 ни шу даражага купайтирилади
Сийдик чукмасини микроскопик текшириш
Мумсимон цилиндрлар гиалин цилиндрлардан йугон-рок., саргимтир рангли булади
Фильтрацией хусусияти бузилади, сийдик микдори борган сари камайиб, азотемик уремия юзага келади
К. ондаги биокимёвий узгаришлар асосида буйракнинг функционал Х. Олатини урганиш
Реберг синови
Л аникланади (6- раем а, б)
5?ткир лейкозда беморлар ютинганда томокда огрик сеза-дилар
Беморларни умумий куздан кечириш
К,он системаси касалликларида лимфа тугунларини, жигарни, талокни, суякларни пальпация йули билан тек-ширилади. Лимфа тугунларини юк,оридан пастга караб, на-вбатма-навбат икки куллаб пайпаслаб борилади
Аускультация
7- ж ад в а л сорлом одамиинг кон таркибн
Эритмаси билан 200 марта суюлтириб олинади 90- раем
Ани-зоцитоз
Лейкоцитлар умумий микдорининг ортиб кетиши
Лимфопения хам нейтрофилёзда (нисбий), лимфогрануле-матозда, лимфосаркоматозда (абсолют) кузатилади
К,он котмасннинг ретракция вактини аниклаш
8- раем. Беморнинг юз ифодаси
282 (Сг51) ёки олтиннинг коллоид эритмаси (Аи198) билан бел-гилаб сканирланади. IX боб ички секреция безлари касалликларини текшириш усуллари
Раенларининг бузилиши натижасида юзага келади
Беморларни умумий куздан кечириш
Гипофизар ёг босганда бемор гавдаси юкори кисми
I —кунд«л§нг улчамнни»«6 — буйин «йл«н«сяня улч«ш
Znuz 7952 20100115122209
Беморнинг Х. Аёт тарихи (а м 518 У1тае)
ЬеМОршшг холлти фйОЛ, суст 11. 1 М
Топографии перкуссия
ЖисмпннА х,прлк т цилглндл мифво олглидя •* чимрган-да уэгариши Пгриклрднкнг ишк
Рас1ез НурросгаНса уткир перитонит, уремияда ку-затилади, беморнинг юз кирралари уткирлашган, кузлари ичига ботган, совук тер чикиб туради
Сийдик ажратиш системаси
Vii лаборатория, асбоб-ускуналар ёрдамида текшириш натижалари VIII. Клиник ташхисни асослаш
Р. 1К. Нафас олиш аъзолари касалликларига куйидаги синд-ромлар киради: 1 Упканинг яллигланганлиги (инфильтрация) синдро- мн 1>у синдром упканинг зотилжам (крупоз пневмония)
Упка касаллякларя Текшириш усуллари
Улчагичнинг силжувчи тахтачаси бош устига туширилади ва унинг кайси сон устида тургани бёлги-ланади
Касалликнинг кечишида хароратнинг бир суткада
Касалликнинг кечишида хароратнинг бир суткада
Иситманинг кутарилиш даври (з1а4шт шсгетепН). Бу даврда иситма касаллик турига караб, секин-аста ёки бирдан турли вакт оралигида кутарилади. Иситманинг авжига
Ii тошхент Давлат
Бузилишида кузатилади. Вакти-вакти билан буладиган йутал ва нафас сикиш хуружлари бронхиал астма учун ха-рактерлидир
Рик рангга киришидир (сариклик 1с1егив). Купинча бе-морлар факат тери сарик туе олгандагина шифокорга му-рожаат килишади
I/беморларни умумий куздан кечириш
Б) 76- раем. Томир юлдузчалари (а) ва сари( те(]и$ае*
78- раем. Курлов усу ли буйича жнгарнинг
Беморнинг хает анамнези
Каттик булмайди. Жигар циррозида, эхинококк, жигар ра­ки; лейкоз касалликларида жигарнинг консистенцияси жуда каттик булади, шу сабабдан баъзан тошдек каттик деб ифодаланади. Бу купинча жигар ракида кузатилади
Лейкодермалар
Соглом одамларда кукрак кафасининг шакли уч хил: нормостенйк, астеник ва гиперстеник булади
Косибларда узок вакт уз асбобларига суяниб ишлашлари натижасида юзага келади
Куссмаул н«фаси; б — Чейн — Стоке нафасн;» — Биот нафаси; г — норхал нафас
Наси олдида, култик остида ва туш ёнида, яъни нерв йуналиши буйлаб кузатилади
Кукрак кафасини тукиллатиб куриш (рексу88Ю)
Тимпаник товуш
Кукрак кафаси мушаклари хам ях-широк тараккий этган булади
Бушлик бронх билан туташган булса, унинг устида дарз кетган кузани урганда пайдо буладиган товушни эслатув
Беморларнинг шикоятлари
Топографик чизиклар
Асбоблари: I — Лаэннсх стстоскопи, 6 — оддий стетоскоп; — Фкл«то»нянг юмшох стггосхопи; г — фо- л к«ндоскоп; д — аулмгнфонендоскоа
3. Нафас олиш боскичига нис-бати Товушнннг ха-рактери
Патологик бронхиал нафаснинг характери зичлашиш
22- раем. Нам хиркллашларннкг пайдо б лиш механизм (а) ва пайдо бу'лиш жойлари (б)
Курук плевритда, экссудатив плевритдан сунгги
Экдоскопик текшириш усуллари
Балгамни текшириш
Балрамни микроскопик текшириш
Пфейффер таёкчаси (бацилласи) овал шаклида, учла
Мокв1 мазкур касалл ик тарихи
Транссудат ва акссудатнннг бир-биридан фарци
Пароксизмал тахикардия
Касаллик анамнези
Лиги натижасида жигарда коннинг димланиб колиши ва иккиламчи цирротик узгаришлар туфайли, баъзан бемор-ларнинг тери ва куз оклари саргайиши мумкин
Деформацияга олиб келганидан далолат беради. Бу дунгчани
Жигар пульсацияси
Чукки турткисининг кенглиги соглом одамда 2 см
Юракни перкуссия к. Илиш
29- раем. Юракнинг абсолют бугиклик чегараси (А)
Тация натижасида хам у ёки бу томондаги чегаралари-нинг узгариши кайд зтилади
Зарарли хидлар, чанг ва бошка салбий омиллар бор
Юракнинг нор-мал (а), митрал (б), аортал (в) конфнгурацияси. 1 Юракнинг мутлок. Бугик. Лик чегаралари
А — моргал; и — ымтрал; т — уч тамиали; р — упка
Рал клапан энг куп зарарланади, иккинчидан юрак чуХкисида I тон, юрак асосида II тоннинг яхши эшитнли
Булиш механизм; с — III тоннннг пайдо б?лмш иеланизми
Юрак тонларининг схемаси д вч. Д- т
Юрак тонларининг узгариши
Тонларнинг иккига булиниши
Агар у склеротик узгарган булса, клапан табакала
4- жадвал Органик ва функционал шовкинларнинг бир-биркдан фарки
Аускультация вактида эшитиладиган шовкиннинг куйидаги хусусиятларига
8Н1181га. Беморни куздан кечирганда пальпация, перкуссия ва аускультация килганда топилган узгаришлар юкорида курсатилган мулжал чизиклар, нукталар ва сохалар ёр-дамида белгиланади.
А, б — систолшс шошик, • — сусайкб боруэчи; 6 — кучайиб-сусаюм; В. Г— дмастолик шомлн, • — прсснстолнк г — протодиасголик
Функционал шовк. Инлар
Риферик томирлардаги кон микдори, томирлар девори-нинг холати, уларнинг каршилик кучи ва бошкалар хам таъсир курсатади
Боради ва биринчи пульс уриши эшитилганда симоб усту-нининг ёки стрелканинг кайси курсаткичда турганлиги белгиланади. Бу курсаткич систолик ёки максимал босим-га тугри келади
Мм симоб устунига тенг булиши меъёр хисобланади. Эркак ва аёлларда артериал босим-нинг фарки булмайди. Вир канча патологии холатларда артериал босим узгаради.
Попов симптома
А норная пульс; б баланд м тез пульс
1 — норшл >сн пульсн, 2 — мусбат >ен пульси
4- электрод томонга йуналган булса, экг да мусбат
Суммар вектор манфий электрод томонга караб йуналади ва чукур манфий тишча юзага келади
Беморнинг Х. Олати
Раем. Окз комплекснинг юзага келиши: — р гмшининг; б
[x сегмент р $ I к5-т
Фаол электрод чап урта умров чиэиги буйлаб V ковурга оралигига
Экг ни тахлил килиш режаси ~> к юрак ритми ва утказувчанлигини гахлнл килиш
Чапаасурилиш — горизонтал 1 холат унеаа сурилиш нормал холат
Кш. III ва аур тармокда к-тишча 5-тишчага тенг булади
Юракнинг кундаланг ж. И атрофида сурилиши (юрак чукхисининг олдинга ва орк. Ага сурилиши)
Пайдо булса, деполяризация тулкини бир вактда юкорига хам пастга йуналади, бунда р-тишча икки боскичли
61- раем. Соглом одам фонокардиограммаси: • — юрак чуккнсида, 6 — юра к асосида кланам кечикиб ёпилади ва Р—I тон интервали узайиб ке т«дн фкг д;> II тон экг нинг т- тишчаси тугагандан кейин н>;»
Овкат хазм килиш аъзолари касалликлари беморларнинг шикоятлари
2- раем. Гавда тузилишинннг турларн: • — астеник; б — нормостеннк; • — гнпсрстсннк
Мордан уша жойни кули билан курсатиш
Ил хис килади, чунки туриб колган овкат чикиб кетиб,,да бушайди. Аксинча ут йуллари, жигар ва меъда ости и касалликлари натижасида кайт килинса, бемор ен-лик сезмайди, хатто огрик кучаяди
Ёки кабзият кузатилади
Беморларни умумий куздан кечириш
Медуз боиги &б
Корин бушлигидаги аъзолар куйидаги кетма-кетликда
64- раем. Куричакни пальпация килнш
Йугон ичакнинг юкорига чикувчи ва пастга тушувчи кисмларини пальпация килиш
09- [ысм Л\еъдннинг перкутор пальпанияси
71- раем. Меъданинг катта эгрилигинн пальпация к,илиш
Ги билан шиллик пардаларнинг хам консизланганлигини куриш мумкин. Ички аъзолардан кон кетганда(яра касал-лигйда), киши каттик куркканда, совук таъсиридан хам тери тусатдан окариб кетади
Х. азм аъзоларини лаборатория ва асбоб-ускуналар ёрдамида текшириш усуллари
1 — н гон зонд; 6 — ннгнчк! зонд; — дуоденал эонд; г — металл олива
Меъда ширасининг таркибини текшириш
Ди, шунинг учун олинган тахлил натижасидан меъданинг 1 соат давомида ишлаб чикарган кислота микдорини аниклаш лозим. Бу хлорид кислотанинг
Бахо берилади. Бунинг учун бир канча усуллардан фойда-ланиш мумкин
Улар дагаллашиши, гадир-будурлашиши, кушимча буртиклар ёки чукурчалар (ниша) хосил булиши мумкин
1 1 1 1 1 1 74- раем. Гастрофиброскоп
75- раем. Лапароскопия
Лозим. Крахмал микдорининг купайиб кетиши
V боб жигар ва ут йуллари касалликлари ни текшириш усуллари

1

Л

РЕОГЕПАТОГРАФИЯ

Бу текшириш усули жигар тукимасининг ундан утказилган юкори частотали электр токига каршилик курса^иш кобилиятига асосланган. Жигар тукимасининг Каршилик курсатиш даражаси эса ундаги кон аиланиши, яъни капиллярларда кон тулишининг узгаришига боглик.

Бемор чалканча 15—20 минут тинч холатда ёткизила-ди. Шундан сунг беморга нафас олмаслик тайинланади. Сует электрод унг упканинг пастки кисмига умуртка олди ва орка култик ости чизиклари орасига, фаол электрод эса унг урта умров чизигининг ковурга ёйи билан кесишган жойига урнатилади. Бир вактда ЭКГ да хам ёзиш мумкин, чунки жигарда кон айлайиш даражаси умумий динамика-га боглик.

Реограмма катта амплитудали (А) систоликтулкиндан иборат (83- раем, а). Унинг тик кутариб чикувчи ва секин-аста пастга тушувчи кисми булади. Юкорига чикувчи кис-ми юрак кискарган вактда жигарга артериал коннинг ке-лишига, пастга тушувчи кисми эса жнгардан коннинг чикиб кетиши ва унда кон харакатининг секинлашувига боглик. Систолик тулкиннинг чуккиси ЭКГ нинг Т- тишча-сига тугри келади. Дарвоза венаси оркали кон келиши-нинг купайиши иккинчи (V) диастолик веноз тулкинининг хосил булишига сабаб булади, бу тулкин систолик катта тулкиннинг пастга тушувчи кисмига тугри келади.

Реогепатограммани тахлил килганда, ундаги тулкин-ларнинг шаклига, улар оралигининг §«р хиллигига эъти-бор берилади.

Уткир гепатитда аввало систолик тулкин амплитудаси пасаяди (83- раем, б). Сурункали гепатитларда систолик тулкин хам пасайиб, хам кенгайиб кетади ва кушимча майда тулкинлар пайдо булади. Реогепатограммада яккол узгаришлар купинча жигар циррозида кузатилади (83- раем, в). Бунда тулкинлар амплитудаси жуда пасайиб кетган булиб, куплаб пайдо булган артериовеноз анасто-мозлар натижасида кушимча тулкинлар юзага келади^ баъзан асосий тулкинларни ажратиб булмайди.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ

Жигар касалликлари ташхисида кулланадиган рентге-нологик усуллар корин бушлигининг обзор суратини олиш, кизилунгачга контраст модда юбориб, суратгаа
Нормал реогепатография

Уткир вирусли гелатит (а), сурункали п тит (б) ва жигар циррозидаги (в) реогепатогр^

83- раем.

««-лом ода* рсогсп.тогр.мм.сн; 2 - жипр к.с1Ллнкларид.ги реог.п«тогР»фи«: • _ | руслн «п«тнт; б — сурунк!лн гепатит. • — цирроз

23!mpedagog.ru