Ректору Київського ціольного університету імені Тараса Шевченка акад. Л. В. Губерському
remont-reduktora-zeta-n-s.html
remont-sten-osnovnie-polozheniya-po-remontu-sten.html
імені Тараса Шевченка
Додаток 1
Ректору

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

акад. Л.В. Губерському


(прізвище, ім’я, по-батькові)
який (а) проживає за адресою ___________________


____________________ район ________________
паспорт: серія _______№_____________________
виданий ________________________________­­­_____
____________________ «____» __________ р.
ідентифікаційний код №______________________


З А Я В А
Прошу зарахувати мене для виконання навчальної роботи по кафедрі ___________________

________________________________________________________________________________(назва кафедри, факультету/інституту)

на посаду ___________________ на період з «____»_______ 201__р. по «____»_______ 201__р. на умовах погодинної оплати: _______ грн. за 1 год.. Відомість розподілу годин навчального навантаження додається.


про себе повідомляю такі дані:

Рік народження______________, освіта________________, закінчив (ла) у ______ році ______

________________________________________________________________________________

(назва навчального закладу)

за спеціальністю (назва, шифр)______________________________________________________ присвоєна кваліфікація___________________________________________________________

диплом №________________

Маю науковий ступінь ________________________________________ наук, за спеціальністю ________________________________________________________________________________

диплом: серія _______ №__________ від «____»_______ _____р.

і вчене звання ______________________ _____________________________________________(доцент, професор, старший науковий співробітник), (назва кафедри/спеціальності)

атестат: серія ______ №__________, _______ _________________________________________(рік присвоєння) (назва установи в якій присвоєно вчене звання)

стаж: викладацької роботи _______ років, наукової (інженерно-технічної) роботи ____ років.

членство в національній (державних галузевих) академіях наук ________________________ ________________________________________________________________________________
Вказані в заяві дані підтверджую_________________________________________________________

(підпис, посада відповідальної особи ВК, дата)
місце основної роботи ____________________________________________________________

_______________________________; посада _________________________________________

________________________________________________________________________________
пільги щодо оподаткування___________________________

Особистий підпис__________________________ «___»____________________ 201__р.Прошу встановити _____________________________ педнавантаження на 201__- 201___ н.р.:

(прізвище, ініціали)

Семестр

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Індивідуальні заняття зі студентами

Консультації перед іспитами

Лекції аспірантам з фахових дисциплін

Іспити

Заліки

разом по п.1.1-1.6, 1.10, 1.11, 1.16

Перевірка МКР

Керівництво курсовими роботами/проектами

Керівництво дипломними роботами за ОКР «бакалавр»

Керівництво дипломними роботами за ОКР «спеціаліст»

Керівництво дипломними роботами за ОКР «магістр»

Керівництво переддипломними практиками

Керівництво аспірантами

Наукове консультування докторантів

Всього годин
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.16

1.11

1.10
1.7-1.8

1.9

1.13.1

1.13.2

1.13.3

1.12

1.14

1.15
1 семестр
2 семестр
Всього


(заповнюється згідно відомості про розподіл навчального навантаження)
Всього на рік_____________________________________год._________________грн.

Зав.кафедрою______________________________________________________________________(назва кафедри)

______________________________________ «_____» __________ 201__р.(підпис, прізвище та ініціали)
Директор інституту/Декан факультету ________________________________________

(підпис, прізвище та ініціали)
«_____»______________________201___року
Погоджено:

НМЦ організації навчального процесу _____________________________
«_____»______________________201___року
акад. Л.В. Губерському


(прізвище, ім’я, по-батькові)
який (а) проживає за адресою ___________________


____________________ район ________________
паспорт: серія _______№_____________________
виданий ________________________________­­­_____
____________________ «____» __________ р.
ідентифікаційний код №______________________


Вказані в заяві дані підтверджую_________________________________________________________

mpedagog.ru