РЕКОММЕНДОВАННАя ЛИТЕРАТУРА - Учебно-методический комплекс по курсу "История Украины" для студентов дневной и заочной...
rekvizit-04-kod-organizacii.html
rekviziti-109518-g-moskva-1-j-grajvoronovskij-pr-d-d-9ast.html
РЕКОММЕНДОВАННАя ЛИТЕРАТУРА
Алексєєв Ю.М., Вергел А.Г., Даниленко В.М. Історія України. – К., 1994.

Антонович В.Б. Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори. – К., 1995.

Аркас М.М. Історія України-Русі. – К., 1990.

Археологія та стародавня історія України: Курс лекцій. – К., 1992.

Багалій Д.І. Історія Слобідського України. – Х., 1990.

Он же. Нарис української історіографії. – К., 1923, 1925. ТТ. 1-2.

Берлинський М.Ф. Історія міста Києва. – К., 1991.

Он же. Краткое описание Киева. – К., 1991.

Бойко О.Д. Історія України у ХХ ст. – Ніжин, 1994.

Брайчевський М.Ю. Конспект історії України. – К., 1993.

Он же. Утвердження христианства на Русі. – К., 1989.

Он же. Скарби знайдені і незнайдені. – К., 1992.

Велесова книга: легенди. Міти. Думи. Скрижалі буття українського народу.

І тис. до н.д. – І тис. н.д. (Упорякув. Б.І.Яценко. Заг.ред. В.А.Довгича //Індоєвропа. – К., 7502 (1994). – Кн. 1-4.

Верстюк В.Ф., Дзюба Е.Н., Репринцев В.Ф. Історія України від найдавніших часів до сьогодення: Хронологічний довідник. – К., 1995.

Винар Л. Михайло Грушевський: українсько-російська конфронтація в історіографії // УІЖ. – 1992. – Ч.6.

Гетьмани України. – К., 1991.

Григор‘єв-Наш Н. Історія України в народних думах та піснях. – К., 1993.

Грушевський М.С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. – К., 1991 – 1996. ТТ.1-8.

Он же. Ілюстрована історія України. – К., 1990.

Он же. Очерк истории украинского народа. – К., 1991.

Он же. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця ХІУ сторіччя. – К., 1991.

Он же. Звичайна ссхема "Руської" історії й справа раціонального укладу історії східного слов‘янства // Пам‘ятки України. – 1991. – Ч.4.

Он же. Духовна країна. Збірка творів. – К., 1994.

Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних взаємодій. – К., 1993.

Голубець М. Велика історія України: Від найдавніших часів до 1923 року / Передмова І.Крип‘якевича. – Львів, 1991.

Гунчак Т. Україна. Перша половина ХХ ст. – К., 1993.

Давня історія України: У 2 книгах / За ред. П.П. Толочка. – К., 1994, 1995.

Дашкевич Я. Перегук віків: три погляди на минуле і суччасне України //Україна: наука і культура. – К., 1993.

Демкович-Добрянський М.Україна і Росія. – Львів-Краків-Париж, 1993.

Дзюба І. Україна і світ //Науука і суспільсство. – 1990. – Ч.12.

Довідник з історії України: У 3 томах /За ред. І.Підкови, Р.Шуста. –К., 1993, Т.1 – "А – К": 1995, Т.2 – "К – П".

Дорошенко Д. Огляд української історіографії. – Прага, 1923.

Он же. Нарис історії України. Львів: К., 1991.

Ефименко А. История украинского народа. – К., 1990.

Енциклопедія українознавства: загальна частина у 3 томах. –К., 1995.

Енциклопедія українознавства: Словникова частина. У 12 томах. /Гол. Ред.

В.Кубійович. – Мюнхен-Нью-Йорк, 1955-21984; та ТТ. 1-4. – К.; Л., 1993-1994.

Етнографія України /За ред. С.А.Макарчука. – Львів, 1994.

Єфремов С. Історія українського письменства. – К., 1995.

Жуковський А., Субтельний О. нарис історії України. – Львів, 1991.

Залізняк Л. нариси стародавньої історії україни. – К., 1994.

Історія України. Курс лекцій: у 2 томах / Мельник Л.Г., Верстюк В.Ф.,

Демченко М.В. та ін. – К., 1991, 1992.

Історія України. Нове бачення: у 2 томах. – К., 1995.

Історія України в особах: у 2 томах: Т.1 (ІХ-ХУІІІ ст.). – К., 1993; Т.2 (ХІХ-ХХ ст.). – К., 1995.

Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.) – Львів, 1992.

Історія української культури /За заг.ред. Івана Кип‘якевича. – К., 1994.

История УССР: В 10 томах. К., 1981-1985.

Качкан В.А. Українське народознавства в іменах: У 2 частин. – К., 1994, 1995.

Костомарів М. Історія України в життєписах визначніших діячів. – К., 1991.

Король В. Історія України. – К., 1995.

Котляр М., Кульчицький С. Шляхами віків. Довідник з історії України. – К., 1993.

Котляр М., Смолій В. История в жизнеописаниях. – К., 1990.

Крип‘якевич І. Історія України. – К., 1990.

Крушинський В.Ю., Левенець Ю.А. Історія України. Події, факти, дати. – К., 1994.

Культура і побут населення України. – К., 1993.

Культура українського народу / Керівник Русаніський В.М. – К., 1994.

Історія України /ІСДО. – К., 1993.

Кухта Б. З історії української політичної думки. – К., 1994.

Лаврів П. Історія Південно-Східної України. – Львів, 1992.

Лекції з історії світової та вітчизняної культури /За заг.ред. Яртися А.В. – Львів, 1994.

Лисяк-Рудницький І. Нариси з історії нової України. – Львів, 1991.

Макаров А. Світло якраїнського бароко. – К., 1994.

Максимович М.О. Киевъ явился градомъ великимъ… Вибрані українознавчі твори. – К., 1994.

Маланюк С. Нариси з історії нашої культури. – К., 1992.

Малик Я., Вол Б., Чкприна В. Історія української державності. – Львів, 1995.

Марченко М.І. Українська історіографія. – К., 1959.

Мельник Л.Г. Боротьба за українську державність (ХУІІ ст.). – К., 1995.

Новицький В.І. Змежування великоруської і української історіографії // Україна. – 1930. Ч.2.

Огієнко І.І. Історія українського друкарства. – К., 1994.

Он же. Історія української культури. – К., 1992.

Підкова І.З., Шуст Р.М. Довідник з історії України: У 3 томах. – Т.1. – К., 1993; Т.2. – К., 1995.

Полонська-Васссиленко Н. Історія України: У 2 томах. – К., 1994.

Пономарьов А. Українська етнографія. Курс лекцій. – К., 1994.

Потульницький В.А. нариси з української політології (1819-1991). – К., 1994.

Рибалка І.К. Історія України. Ч.І.Від найдавніших часів кінця ХУІІІ ст. – Х., 1995.

Семчишин М. Тисяча років української культури. К., 1993.

Сторінки історії України. ХХ ст. – К., 1992.

Субтельний О. Україна: Історія- - К., 1995.

Українська ідея. Перші речники. – К., 1994.

Українська ідея: Історичний нарис. – К., 1995.

Українська ідея. Постаті на тлі революції. – К., 1994.

Український історичний календар. 1996. – К., 1995.

Українська культура. Лекції за редакцією Дмитра Антоновича. – К., 1993.

Украинский народ в его прошлом и настоящем /Под ред. Ф.К.Волкова, М.С.Грушевского, М.М.Ковалевского и др. – Спб., Т.І, 1914.

Українська народність: Нариси соціально-політичної і етнополітичної історії. – К., 1990.

Хрестоматія з історії україни. –К, 1993.

Чижевський Д. Історія української літератури. – Тернопіль, 1994.

Шевченківський ловник: У 2 томах. – К., 1976, 1977.

Щербаківський В. Формація української нації. – Прага, 1941.

Он же. Українське мистецтво. – К., 1995.


Список литературы по разделами.
Раздел 1. Древнейшее время. Первобытное общество.

Начало цивилизации на территории Украины.
Антонович В.Б. Киев в дохристианское время /Моя сповідь. – С.577-592.

Археологія УРСР: У 3 т. – К, 1971. ТТ. 1-3.

Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья (раннеславянский и древнерусский периоды). К, 1990.

Археологія та стародавня історія України. Курс лекцій. – К., 1992.

Артамонов М.И. История хазар. – Л., 1962.

Арціховський А.В. Основи археології. – К., 1955.

Баран В.Д. Ранні слов‘яни між Дністром і Прип‘яттю. – К., 1972.

Он же. Черняхівська культура. За матеріалами верхів‘я Дністра та Західного Бугу. – К., 1981.

Он же. Пражская культура Поднестровья. – К., 1988.

Он же. Становлення ранньосередньовічних слов‘янських культур та основні шляхи розселення слов‘ян //Записки НТШ. – Т.ССХХУ. – Львів, 1993.

Баран В.Д., Гороховский Е.Л., Магомедов Б.В., Черняховская культура и готская проблема /Славяне и Русь. – К., 1990.

Баран В.Д., Козак Д.Н., Терпиловський Р.В., Походження слов‘ян. – К., 1991.

Бессонова С.С. Религиозніе представления скифов. – К., 1983.

Борисенко В. Анти. Руси. Українці //Віче. – 1993. – Ч.7.

Брайчевський М.Ю. Біля джерел слов‘янської державносту. – К., 1964.

Он же. Походження Русі. – К., 1968.

Он же. Конспект історії України. – К., 1993.

Булашов Г.О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. – К., 1992.

Василенко Г. Велика Скіфія. – К., 1991.

Василенко Т. Таємне тисячоліття //Київ. – 1986 . – Ч.4.

Геродот. История. –Л., 1972.

Грушевський М.С. Анти //Записки НТШ. –Львів, 1898. – Т. ХХІ. КН. І.

Он же. Історія України-Руси. -К., 1991. – Т.1.

Он же. Виїмки з джерел до історії України-Руси //Вісник АН України. – 1992. – ЧЧ. 5-8.

Гуревич А.Я. Походи викингов. – М., 1966.

Давня історія України. – К., 1994. – Кн.1.

Єндик Р. Антропологія українців //Географія українських і суміжних земель. – Львів, 1938. Т.І.

Залізняк Л. нариси стародавньої історії україни. – К., 1994.

Знойко О.П. Міфи Київської землі та події стародавні. – К., 1989.

Ісаєвич Я. Початок державності і ранні етапи формування східнослов‘янських народів //Етнічна самосвідомість: національна культура. – К., 1991.

Исчезнувшие народы. – М., 1988.

Киричук В. Історичні корені українського народу: до питання етногенезу українців. //Генеза. – 1994. – Ч.1.

Лапин В.В. Греческая колонизация Северного Причерномор‘я. – К., 1966.
Магомедов .В. Черняховская культура Северо-западного причерноморья. – К., 1987.

Макарчук С. Український етнос. Виникнення та історичний розвиток. – К., 1992.

Максимов Е.В. Зарубецкая культура на територии Украины. – К., 1982.

Мишулин А.В. Древние славяне в отрывках греко-римских и византийских авторов по УІІ в.н.э. //Вестник древней истории. – 1941. – Ч.1.

Мозолевський М.Б. Скіфський степ. – К., 1983.

Моця О.П. Давньорукська народність //України.іст.журн., 1990. – Ч.7.

Пасек Т. Трипільська кульутра. – К., 1990.

Пастернак Я. Археологія України. – Торонто, 1981.

Пепа В. Слов‘яни перед очима світу //УІЖ. – 1991. – Ч.10.

Петров В.П. Етногенез слов‘ян. – К., 1972.

Он же. Походження українського народу. – К., 1992.

Попович М.В. Мировоззрение древних славян. – К., 1985.

Приходнюк О.М. Анты и пеньковская культура /Древние славяне и Киевская Русь. – К., 1969.

Он же. Ранні слов‘яни на Поділлі УІ-УІІ ст.н.е. – К., 1975.

Пріцак О. Що таке історія України //Вісник МГУ, 1991. – Ч.1.

Рыбаков Б.А. Ремесло древней Руси. – М., 1948.

Он же. Язичество древних славян. – М., 1988.

Садов В.В. Происхождение и рання история славян. – М., 1979.

Славяне и Русь (в зарубежной историографии): Сб.научн.трудов. – К., 1990.

Смирнова П.П. Волзький шлях і стародавні руси. – К., 1928.

Тимощук Б.О. Слов‘яни Північної Буковини У-ІХ ст. – К., 1976.

Тихомиров М.Н. Древнерусские города. – М., 1956.

Толочко П.П. Древняя Русь. – К., 1987.

Третьяков Н.Н. По следам древних славянских племен. – Л., 1982.

У пошуках історичної правди //УІЖ. – 1991. – Ч.10.

Чмихов Н.А. Историкиязычества Руси. – К., 1990.

Шовкопляс І.Г. Стародавній кам‘яний вік на Україні. – К., 1955.
Раздел 2. Княжеский период украинской истории в мировых измерениях.
Асєєв Ю.С. Мистецтво Київської Русі. – К., 1980.

Он же. Архитектура древнего Киева. – К., 1982.

Андрусяк М. Історія України. – Прага, 1941.

Антонович В.Б. Киев и княжеское время /Моя сповідь. – К., 1995. – С.592-605.

Асєєв Ю.С. Мистецтво Київської Русі. – К., 1980.

Багалій Д.І. История Северной земли до половины ХЫУ ст. //Сборник студентов, изд. При Киевском университете Св.Владимира. – Вип. ІІІ. – Київ, 1882.

Он же. Нарис історії України на соціально-економічному грунті. –Х., 1923. – Т.І.

Берлинський М.Ф. Історія міста Києва. – К., 1991.

Он же. Кратное описание Киева. – К., 1991.

Боровський Я.С. Походження Києва. Історіографічний нарис. – К., 1981.

Он же. Мифологический мир древних киевлян. – К., 1982.

Брайчевський М.Ю. Коли і як виник Київ. – К., 1963.

Он же. Походження Русі. – К., 1968.

Он же. Велика пам‘ять давньоруської культури //Пам‘ятки України. – 1985. – Ч.3.

Он же. Літопис Аскольда // Київ. – 1988. – Ч.2.

Он же. Утвердження християнства на Русі. – К., 1989.

Он же. Хрещення від Аскольда //Україна. – 1990. – Ч.19.

Он же. Конспект з історії України. – К., 1993.

Бычков В.В. Эстетическое сознание древней Руси. – М., 1988.

Василенко Г.К. Руси. – К., 1990.

Висоцький С. Княгиня Ольга і Анна Ярославна – славні жінки Київської Русі. – К., 1991.

Веркалець М. До поняття терміна "Малоросія" //Освіта. – 1990. – 22 трав.

Втрачені скарби. –К., 1991.

Ганусенко І.М. Боротьба ссхідних слов‘ян за вихід до Чорного моря. – К., 1956.

Голубинський Е.Е. История русской церкви. – М., 1901-1904. – ТТ. 1-2.

Голубовский П. Печенеги, торки и половцы до нашествия татар. История южноруссих степей ЫХ-ХЫЫЫ вв. – К., 1984.

Горський А.А. Ще раз про роль норманыв у формуванны Киъвськоъ русы // УІЖ. – 1994. Ч.1.

Горський В.С. Философские идеи в культуре Киевской Руси. ХІІ вв. – К., 1988.

Греков В.Д. Киевская Русь. – М., 1966.

Громозда К.Ю., Янівський Д.Б. Українська національно-державна симовліка: особенности історичної традиції //Філос. і соціол. Думка. – 1990. – ЧЧ.1, 2, 3.

Громозда К.Ю., Янівський Д.Б. Історичні гербові відзнаки та правові барви України //УІЖ. – 1990. – ЧЧ.4,5.

Грушевський М.С. Нариси історії Київської землі. К, 1991.

Он же. Велика, Мала і Біла Русь // УІЖ. – 1991. – Ч.2.

Он же. З історії релігійної думки на Україні /Духовна Україна. – К., 1994.

Гупало К.Н. Подол в древнем Киеве. – К., 1982.

Дашкевич М.П. Княжение Даниила Галицкого //Университетские известия. – 1873. – ЧЧ.6, 9, 10.

До питання про національний прапор //Пам‘ятки України. – 1989. – Ч.4.

Дубняк Р., Цимбалюк П. Грошова система в Україні за княжих часів //Київська старовина. – 1992. – Ч.4.

Заїкін В. Спір про початок Руси //Записки ЧСВВ. – 1930. Ч.3.

Замалеев А.Р., Зоц В.А.Мыслители Киевской Руси. – К., 1987.

Ивакин Г.Ю. Киев в ХІІІ – ХУ вв. – К., 1982.

Ісаєвич Я.Д. До питання про західний кордон Київської Русі (істориччні джерела та їх використання). – К., 1971, - Вип.6.

Історія Києва: у 3 т., 4 кн. (Гол.ред. Кондуфор Ю.Ю. – К., 1986.

Каргер М.К. Древний Киев: Очерки по истории материальной культуры древнерусского города: В 2 т. – М., 1958, 1961.

Ключевский В.О. Исторические портреты. – М., 1990.

Костомаров Н.И. Исторические произведения. Автобиография. – К., 1990.

Он же. Слов‘янська міфологія. – К., 1994.

Он же. Несколько слов о славяно-русской мифологии в языческом периоде, преимущественно в связи с народною поэзией /Слов‘янська міфологія.

Котляр М.данило Галицький. – К., 1979.

Он же. Формирование территории и возникновение городов Галицко-Волынской Руси ІХ-ХІІІвв. – К., 1985.

Он же. Древняя Русь и Киев в летописях, преданиях и легендах. – К., 1986.

Он же. Запровадження християнства в Давньоруській державі //УІЖ. – 1988.Кримський А.Р. українська мова, звідки вона взялася і як розвивалася /Шахматов О., Кримський А. Нариси з історії української мови. – К., 1922.

Он же. Древний киевский говор // Твори в 5 т. – т.3. – К., 1973.

Крип‘якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. – К., 1984.

Курбатов Г.Л., Фролов Є.Д., Троянов И.Я. Христианство: античность,

Византия, Древняя русь. – Л., 1988.

Кучінко М. нариси стародавньої і середньовічної історії Волині .- луцьк, 1994.

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада /Пер. с франц. – М., 1992.

Літературна спадщина Київської Русі і українська культура ХУІ-ХУІІІ ст. – К., 1981.

Ловлянський Х. Русь и норманы. – М, 1985.

Лысенко П.Ф. Берестье. – Минск, 1985.

Логвин Г.Н. По Україні: Стародавні мистеццькі пам‘ятки. – К., 1968.

Логвин Г.Н. Миляєва Л.С., Свенціцька В.І. Український середньовічний живопис. – К, 1976.

Лясккоронський В. История Переяславской земли с древних времен до половині ХІІ вт. – К., 1903.

Махновець Л. Про автора "Слова о полку Ігоревім". – К,. 1989.

Насонов А.Н. Монголы и Русь. – М., 1940.

Нецерле Л. Быт и культура древних славян. – Прага, 1924.

Німчук В. Про походження українських діалектів // Україна: наука і культура. – К., 1993.

Огієнко І. Початки християнства серед українського народу // Київссська старовина. – 1992. – Ч.1.

Он же. Хрещення українського народу // Там же. – 1992. – Ч.2.

Пастернак О. Пояснення тризуба. – К., 1992.

Пашуто В.Т. Внешняя политика Древней руси. – М., 21968.

Пеленівський Я. Боротьба за "Київську спадщину" у 1155-1175 рр.: релігійно- церковна сфера //Археологія. – 1991. – Ч.3.

Пепа В. Чому гривня? //Україна. – 1992. – ЧЧ. 6-7.

Півторак Г.П. Як розмовляли в стародавньому Києві //Вісник міжнародної асоціації україністів. – 1990. – Ч.1.

Погребенник Ф. Ще не вмерла Україна //Літ. Україна. – 1990. – 30 лип.:

Голос України. – 1992. – 11 лют.

Пріпак О.Походження Русі //Хронік-2000. – 1992. – Ч.1.2.: 1993. – Ч.1,2.

Пушкарева Н.А. Женщины Древней Руси. – М, 1989.

Раппорат П.А. Русская архитектура Х-ХІІІ в в. – Л., 1982.

Романов Б.А. Люди т нравы Древней Руси: Историко-бытовые очерки ХІ-ХІІІвв.- М,; Л, 1966.

Ричка В.М. Формирование территории Киевской земли: ІХ – первая треть ХІІ вв. – К, 1988.

Он же. Шлюб і подружнє жизнь у Києвській Русі. // УІЖ. – 1992. –Ч.1.

Он же. Чому погас вогонь перуна? //Київ. – 1988. Ч.6.

Он же. Про еволюцію назви "Русь" в етнополитическией історії України //УІЖ. – 1991 . – Ч.2.

Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХІІ-ХІІІ вв. – М., 1989.

Сагайдак М.А. Великий город Ярослава. – К., 1982.

Сахаров А.Н. Дипломатия Древней Руси. – М., 1987.

Седов В.В. Восточные славяне в УІ-ХІІІ вв. /Археология СССР. – М., 1982.

Сергійчук В.І. Доля української національної символіки. – К., 1990.

Он же. Тризуб, козак з самопалом, Архангел Михаїл //Науука і суспільство. – 1990. ЧЧ.5,6,7,8.

Січинський В. Чужинці про Україну. – К., 1992.

Скляренко В. Україна: походження назви //Вісник Міжнародної асоціації україністів. – 1991. – Ч.1.

Он же. Звідки походить назва "Україна" //Україна. – 1991. – Ч.2.

Славяне и скандинавы. – М., 1986.

Стрижак О.Звідки походить назва "Україна" //Україна: Наука і культура:.

Щорічник. – Вип.20. – К., 1966.

Ткаченко В. національна символіка в контексті історії України // Голос України. – 1991. – Ч. 107-109.

Толочко А.. Киевская Русь: очерки отечественной историографии. – Л., 1990.

Он же. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. – К., 1992.

Толочко П.П. Древняя Русь. – К., 1986.

Он же. Володимир //Дніпро. – 1988. – Ч.6.

Он же. Древнерусский феодальный город. – К., 1989.

Он же. Чи існувала давньоруська народність? //Археологія. – 1993. – Ч.№.

Українська символіка – до джерел // культуура і жизнь. – 1991. – Ч.25.

Фроянов И.Я. Киевская Русь: Очерки социально-политической истории. – Л. 1980.

Он же. Города-государства Древней Руси. – М., 1988.

Он же. Исторические реалии в леторисном сказании о призвании варягов //

Воросы истории. – 1991. – Ч.6.

Цегельссссський Л. Звідки взялися і що значать назви "Русь" і "Україна". – Львів, 1907.

Чередниченко Д. Від партіотичних пісень до національного гімну //України.мова і література в школі. – 1991. – Ч.12.

Чубатий М. Огляд історії українського права. – Мюнхен, 1947. – ЧЧ. 1-2.

Шакера І.М.міжнародні зв‘язки Київської Русі. – К., 1963.

Шахматов А.А. "Повесть временных лет" и ее источники. – Петроград, 1916.

Шевчук В. загадкова "Велесова книга" //Хроніка-2000. – 1994. – Вип. 3-4.

Шелухін С. Назва України //Хроніка-2000. – 1992. – Вип.2.

Юшков С.В. Общественно-политический строй и право Киевского государства. – К., 1992.

Якимммович Б.З. До питання про українську національну симовліку // Пам‘ятки України. – 1989. – Ч.3.

Яременко В. Якою ж мовою розмовляли Київські князі // Наука і суспільство. – 1991. – Ч.2.


Раздел ІІІ. Литовско-польский период Украинской истории.

Появление казачества (ХІУ – первая половина ХУІІ ст.).
Андрущенко В. Запорожці і жіноцтво // Наука і сіспільство. – 1991. – Ч.7.

Антонович В.Б. Исследование о козачестве по актам с 1500 по 1648 гг.

Передмова до І т. ІІІ ч. Архива Юго-Западной Руси. – Київ, 1863.

Он же. Исследование об околичной шляхте /Передмова до І т. ІУ ч. АЮЗР. – К., 1867.

Он же. Исследование о городах Юго-западной России по актам 1432-1798 гг. /передмова до І т.Уч. АЮЗР. – Київ, 1869.

Он же. Исследование о крестьянах в Юго-Западной России по актам 1700-1798 гг. / передмова до ІІ т. УІ ч. АЮЗР. – Київ, 1870.

Он же. Колдовство в Юго-Западном крае. Документы-процессы-исследования за 1700-1768 гг. – СПб., 1877.

Он же. Очерк истории Велкого княжества Литовского до смерти великого князя Ольгерда /Моя сповідь. – К., 1995. – С. 622-743.

Он же. Киев, его судьба и значение с ХІУ по ХУІ столетие /Там же. – С. 534-576.

Он же. Очерк отношений Польського государства к православию и православной церкви/. Там же. – С. 458-469.

Он же. Очерк состояния православной церкви в Юго-Западной России с половині ХУІІ до конца ХУІІІ столетия/. Там же. – С. 470532.

Он же. Последние времена козачества на правой стороне Днепра /. Там же. – С. 252-371.

Он же. Исследование о гайдамачестве / Там же. – С. 372-456.

Он же. Характеристика деятельности Богдана Хмельницкого / там же. – С. 190193.

Он же. Уманский сотник Иван Гонта /Там же. – С. 197-218.

Он же. Молдавские сведения о месте погребения и могиле Мазепы / Там же. – С. 247-250.

Он же. Польско-русские соотношения ХУІІ в. в современной польской призме.

Там же. – С. 106-135.

Он же. Про козацькі часи на Україна. – К., 1991.

Апанович О. Козацтво – збройні сили України //Голос України. – 1991. – 2 лют.; 15, 22, 29 берез.; 18, 26 квіт.; 18 трав.; 7 черв.

Вона ж. Козацька республіка // Пам‘ятки України. – 1989. – Ч.3.

Вона ж Європейська слава козацтва //Літ. Україна. – 1991. – 3 жовт.

Вона ж. Культура козацтва // Укр культура. – 1991. – Ч.1.

Вона ж. Розповіді про запорізьких козаків. – К., 1992.

Вона ж. Гетьмани України і кошові атамани запорізької Січі. – К., 1993.

Багалій Д.І. Нарис історії України на соціально-економічному грунті. – К., 1928.

Он же. Історія Слобідської України. – Х., 1990.

Беляков Г., Белякова О. Польська історична література про українське козацтво //УІЖ. – 1990. – Ч.12.

Бицияли П.М. Проблема русско-украинских отношений в свете истории. – Прага, 1930.

Боплан Г. Опис України. Львів, 1990.

Василенко М. Правне положення Чернігівщини за польські доби (1618-1648) //Чернігів і Північне Лівобережжя. – К., 1928.

Он же. Територія України в ХУІІ ст. Розвідка з історії права // Ювілейний збірник на пошану акад. Д.Багалія. – К., 1927.

Вернадський В. Українське питання і російське суспільство // Трибуна. – 1991. – ЧЧ.8, 9.

Вінтер Е. Візантія та Рим в боротьбі за Україну (955-1939). – Прага, 1944.

Винар Л. Володимир Антонович про генезу і ріст української козаччини. – Лондон: Новий шлях, 1960. – Ч. 27-29.

Владимирський-Буданов М. Поместное право Литовско-русского государства. – Київ, 1889.

Голобуцький В.а. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

Грабовецький В.В. Антифеодальна боротьба карпатського опришківссства. – Львів, 1966.

Он же. Селянське повстання на Прикарпатті під проводом Мухи 1490-1492 рр. – Львів, 1979.

Григоріїв Н. Поляки на Україні. Польсько-українські відносини в історичній перспективі. – Скрентон, 1936.

Грицай М.С. Давня українська література. – К., 1978.

Грушевський М.С. Города Великого княжества Литовського ХІУ-ХУІ вв. – К., 1918.

Он же. З історії релігійної думки на україні. /Духовна Україна. – К., 1994.

Он же. Культурно-національний движение на Україні в ХІУ-ХУІІ ст./ Там же.

Он же. Історія Української козаччини //Вітчизна. – 1989. – ЧЧ.1-11.

Губрик А. Копні суди на українських землях в ХІУ-ХУІ ст. //УІЖ. – 1990. – Ч.10.

Дашкевич М.П. Заметки по истории Литовско-русского государства. – Київ, 1885.

Дашкевич Я. Перегук віків: три погляди на минуле і сучасне України //

Україна: Наука і культура: Щорічник. – К., 1993.

Он же. Національна самосвідомість українців на зламі ХУІ-ХУІІ ст. // Сучасність. – 1992. – Ч.3.

Денисенко А. Козацький гетьман байда-Вишневецький //Київська старовина. – 1992. – Ч.1.

Дзира Я. Хроніка Мартина та Іоахима Бєльських. Про історію козацтва //Україна: Наука і культура: Щорічник. – К., 1991.

Дзюба Е.Н. Просвещение на Украине и его роль в укреплении связей украинского народа с русским и белорусским (вторая половина ХУІ – первая половина ХУІІ в.). – К., 1987.

Дорошенко Д. Огляд української історіографії. – Прага, 1923.

Ісакеввввич Я.Д. Братства та їх роль в розвитку української культури ХУІ-ХУІІІ ст. – К., 1966.

Он же. Джерела з історії України доби феодалізму ХУІ-ХУІІІ ст. – К., 1972.

Он же. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні. – Львів, 1983.

Історія України в особах (ІХ-ХУІІІ ст.). – К., 1993.

Кашенко А. Оповіданн про славне вісько запорізьке низове. – Дніпропетровськ, 1990.

Київський літопис першої чверті ХУІІ ст. // УІЖ. – 1989. – Ч.2, 5.

Кистяківський А. Право, по которому судится малороссийский народ. – Київ, 1878.

Книга і друкарство на Україні. – К., 1964.

Ковальський Н.П. Историковедение истории украинско-русских связей (ХУІ первая половина ХУІІ вв.). – Дніпропетровськ, 1985.

Козак Мамай і січовики //Україна. – 1992. – Ч.27.

Компан О.С. Міста україни в другій половині ХУІІ ст. – К., 1963.

Косик В. Про шляхи розвитку ценкви в Україні й Росії // УІЖ. – 1993. – Чч.2, 3.

Кошуба М.В. З історії боротьби проти унії. – К., 1991.

Крип‘якевич І.П. Зв‘язки Західної України до середини ХУІІІ ст. : Нариси. – К., 1953.

Он же. Історія України. – Львів, 1990.

Кримський А. Історія Туреччини. – К., 1954.

Лаппа І. Литовський Статут 1588 р. – Каунас, 1933. Т.1; 1938. Т.2.

Лашенко Р. Копні суди на Україні, їх походження, компетенція і устрій //Збірник Правничої Комісії НТШ. – Львів, 1926. – Кн. 1.2.

Леп‘явко С. С. Наливайко і повстання 1591-1596 рр. у пам‘яті сучасників і нащадків //УІЖ. – 1992. – Ч.2.

Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки. – К., 1992.

Липинський В. релігія і церква в історії України. – Філадельфія, 1925.

Любавський М.К. Областное деление и местное управление Великого княжества Литовского. – М., 1893.

Он же. Очерк истории Литовско-Русского государства до Любинской унии включительно. – М., 1910.

Максимейко Н. Сеймі Литовско-Русского государства до унии 1569 г. – Харків, 1901.

Он же. "Русская Правда" и литовско-русское право. – Київ, 1904.

Марочкін В.П. Антифеодальний і освободительное движение на Україні в першій чверті ХУІІ ст. – К., 1988.

Марченко М.І. Історія української культури. – К., 1961.

Мельник В. Розвиток вільнодумства на Україні в ХУІ – ХУІІ ст. // Жоввтень. – 1989. – Ч.12.

Меріме П. Українські козаки та їхні оснанні гетьмани. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990.

Михайлина П.В. Політика адміністрації речі Постолитої в містах України другої половини ХУІ – першої половини ХУІІ ст. //Історія та історіографія України. – К., 1985.

Мицик О.А. Як козаки воювали. – Дніпропетровськ, 1990.

Мицько І.З. Матеріали до історії Острозької академії (1576-1636). – К., 1990.

Мицько І.З. Острозька слов‘яно-греко-латинська академія (1576-1636). – К., 1990.

Міляєва Л.С., Логвін Г.Н. Українське мистецтво ХІУ – першої половини ХУІІ ст. – К., 1963.

Наливайко Д.С. Козацька християнська республіка (Запорізька Січ у західноєвропейських літературних пам‘тках). – К., 1992.

Он же. Як козаки чорне море здобували //Голос України. – 1992 – 14 лют.

Наулко В. Как формировался состав украинского населения // Что делать. – 1991. – Ч.2.

Нудьга Г. Перші магістри і доктори: Українські студенти в університетах Європи ХІУ – ХУІІІ ст. //Жовтень. – 1982. – Ч.3.

Огієнко І. Українська культура. – К., 1991.

Оглоблін О. Московська теорія ІІІ Риму в ХІУ – ХУІІІ ст. – Мюнхен, 1952.

Ортинський І. Хрещення, хрест та хатизма України. – Рим.; Мюнхен, 1988.

Освійчук В.. Українське мистецтво другої половини ХУІ – першої половини ХУІІ ст. – К., 1985.

Панас К. Історія української церкви. – Львів, 1992.

Пащук А.І. Іван Вишенський – мислитель і борець. – Львів, 1990.

Пашуто В. Образование Литовского государства. – М., 1925.

Полонська-Василенко Н. Історія України: В 2 т. – К., 1995. Т.1.

Попович М. Національна культура і культура нації. – 1991.

Прожогін М. Коли і звідки "пішла" Київська академія // Трибуна. – 1992. – Ч.2.

Роль Києво-Могилянської академії в культурній єдності слв‘янських народів. – К, 1988.

Сас П.М. Феодальные города Украины в конце ХУ- 60-х гг. ХУЫ в. – К., 1989.

Сергійчук В.І. Іменем війська запорозького. – К., 1991.

Січова школа // Київ. – 1989. – Ч.3.

Слюсарський А.Г. Слобідська Україна : Історичний нарис ХУІ-ЗУІІІ ст. – Х., 1954.

Смолій В.А. Запорозька Січ: виникнення, традиції розвитку, ліквідація // Наука і суспільство. – 1988. Ч. 4.

Он же. Феномен українського козацтва в загальноісторичному контексті //УІЖ. – 1991. – Ч.5.

Он же. Українська козацька держава //УІЖ. – 1991. – Ч.4.

Смолій В.А., Степанков В.С. Б.Хмельницький: хроніка жизнь та діяльності. – К., 1994.

Соціальна боротьба в місті Львові у ХУІ-ХУІІІ ст.: Зб. Документів. – Львів, 1961.

Степанів Я. Португалія, Іспанія та Україна (Стежками небуденних зв‘язків ХУІ – ХУІІ ст.) // Україна: Наука і культура. : Щорічник. – К., 1991.

Стрийковський О.М. Хроніка польська, литовська, жмудська і всієї Русі // Дзвін. – 1990. – ЧЧ.1, 2, 3, 4.

Торгівля на Україні ХІУ – середині ХУІІ ст. Волинь і наддніпрянщина. – К., 1990.

Українське козацтво: сучасний стан та перспективи дослідження проблеми:

Матеріали "круглого столу" //УІЖ. – 1990. – Ч.12.

Українська козаццька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку (матеріали республіканських питань). – К., 1991.

Українська національна культура: минуле, сучасне, майбутнє // Слово і час. – 1991. – Ч.7.

Харламов В. Нові дані про початок книгодрукування у Києві // УІЖ. – 1990. – Ч.9.

Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія. – К., 1981.

Шабульдо Ф. земли Юго-западной Руси в составе Великого княжества Литовского. – К., 1987.

Щербак В.О. Антифеодальні движениеи на Україні напередодні Освободительної війни 1648-1654 рр. – К, 1989.

Он же. Джерела формування українського козацтва //УІЖ. – 1994. – ЧЧ. 2, 3.

Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків: у 3 т. Т.І. – К., 1990.

Як починався Новий рік на запорізькій Січі // Київ. – 1989. – Ч.12.


1 2 3 4 5 Раздел 2. Княжеский период украинской истории в мировых измерениях.

mpedagog.ru